Unieważnienie postepowania przetargowego

24.02.2010

Oporów, dnia 24.02.2010r.


Znak sprawy :MO/342-1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu, osób i mienia w Muzeum-Zamku w Oporowie   


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007r. Nr 223,poz.1655 z póź. zm.), Muzeum-Zamek w Oporowie jako Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę obiektu, osób i mienia w Muzeum-Zamku w Oporowie znak sprawy
MO/342-1/2010


Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający żądał od Wykonawców dokumentu na potwierdzenie warunku udziału
w prowadzonym postępowaniu przetargowym, który nie znajduje uzasadnienia
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226,poz. 1817).

Uzasadnienie prawne

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U.z 2007r. Nr 223,poz.1655 z póź.zm.).

Z poważaniem
Dyrektor Muzeum-Zamku w Oporowie
mgr Anna Majewska-Rau
 


Opublikował: Marcin Wójkowski
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 1241
18.07.2019 // zamekoporow.pl/bip