RSS
A A A
SmodBIP

Statut

W uzgodnieniu  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Bogdan Zdrojewski 

Załącznik do uchwały Nr 334/LIX/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 27 października 2010 r.

10.06.2010 r.


Statut

Muzeum - Zamku w Oporowie


I. Postanowienia ogólne

§1

Muzeum – Zamek w Oporowie, zwane dalej „Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami);
3) niniejszego statutu.


§2

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Powiat Kutnowski, zwany dalej „Organizatorem".
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1
i posiada osobowość prawną.

§3

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów.

§4

1. Siedzibą Muzeum jest zespół zamkowo - parkowy w Oporowie, położony we wsi Oporów, gminie Oporów, powiecie kutnowskim, województwie łódzkim.
2. Muzeum swoją działalnością obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem regionu kutnowskiego.

§5

Muzeum może używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem w otoku „Muzeum - Zamek w Oporowie".


II. Cel i zakres działalności Muzeum

§6

Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności:
1) trwała ochrona i konserwacja zespołu zamkowo - parkowego w Oporowie,
2) gromadzenie, ochrona i konserwacja obiektów z zakresu: sztuki, historii, kultury materialnej,
3) informowanie o wartościach i treściach zgromadzonych zbiorów,
4) upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki, kultury polskiej oraz światowej,
5) kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej poprzez udostępnianie zespołu zamkowo - parkowego w Oporowie oraz zgromadzonych zbiorów.

§7

1. Muzeum realizuje cele określone w § 6 poprzez:
a) dbałość o utrzymanie stanu historycznego zespołu zamkowo - parkowego w Oporowie,
b) gromadzenie zabytków z zakresu sztuki, historii i kultury materialnej, a także zbiorów bibliotecznych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, przekazów oraz przez przyjmowanie depozytów,
c) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
d) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
e) zabezpieczenie i konserwację zbiorów oraz zabytków nieruchomych z zespołu zamkowo - parkowego w Oporowie,
f) urządzanie wystaw,
g) prowadzanie i organizowanie badań naukowych w zakresie dziedzin objętych działalnością Muzeum, w tym badań archeologicznych w zespole zamkowo -parkowym w Oporowie,
h) prowadzenie działalności edukacyjnej,
i) udostępnianie zespołu zamkowo - parkowego w Oporowie oraz zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i komercyjnych,
j) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
k) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dziedzin reprezentowanych
w Muzeum,
l) użyczanie zabytków i zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
m) organizowanie innych form działalności kulturalnej, takich jak koncerty, sztuki teatralne, konkursy, szkolenia, sesje, spotkania autorskie oraz inne przedsięwzięcia (w tym plenerowe) promujące zespół zamkowo - parkowy w Oporowie i jego zbiory.
2. Przy realizacji zadań określonych w ust. 1 Muzeum może współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, związkami, stowarzyszeniami, a także osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum.


III. Nadzór, zarządzanie i organizacja Muzeum


§8

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a bezpośredni Zarząd Powiatu w Kutnie.


§9

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu
w Kutnie na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

§10

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Kutnie na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§11

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:
a) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
b) nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
c) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
d) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych
i finansowych, wniosków inwestycyjnych oraz sprawozdań,
e) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych,
f) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
g) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
h) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.


§12

Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.


IV. Kolegia doradcze


§13

1. W Muzeum działa Kolegium Doradcze do spraw Zbiorów, zwane dalej „Kolegium", jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora Muzeum.
2. Kolegium może opiniować i doradzać w zakresie:
a) kształtowania polityki rozbudowy zbiorów Muzeum,
b) zakupów i wyceny zabytków,
c) ewidencjonowania zabytków w Muzeum,
d) gospodarki muzealiami,
e) przechowywania i zabezpieczania zabytków w Muzeum,
f) wyceny oraz przeszacowania zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

§14

1. W skład Kolegium wchodzą osoby powoływane przez dyrektora spośród pracowników działalności podstawowej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Kolegium. W skład Kolegium dyrektor może także powołać osoby spoza Muzeum.
2. W posiedzeniach Kolegium mogą brać udział eksperci / rzeczoznawcy spoza członków Kolegium.
3. Członkom Kolegium, a także zaproszonym ekspertom / rzeczoznawcom, którzy nie są pracownikami Muzeum, przysługuje prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa na zasadach ogólnie obowiązujących.

§15

1. Posiedzenia Kolegium są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków Kolegium, treść uzgodnionych opinii / wniosków, wynik jawnego głosowania nad nimi oraz podpisy obecnych członków Kolegium.
3. Głosowanie opinii / wniosków jest jawne.
4. Zgłaszane przez członka Kolegium zdanie odrębne powinno być zapisane w protokole.
5. Obsługę Kolegium prowadzi wyznaczony przez Dyrektora pracownik Muzeum.


V. Majątek i finanse Muzeum

§16

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania w Muzeum.

§17

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§18

Działalność Muzeum jest finansowana z budżetu Powiatu Kutnowskiego, wpływów
z prowadzonej działalności podstawowej, środków otrzymanych od osób fizycznych
i prawnych oraz innych źródeł.

§19

1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w szczególności
w zakresie:
a) sprzedaży wydawnictw i pamiątek,
b) organizowania imprez kulturalnych,
c) wynajmu pomieszczeń i terenu pozostających w dyspozycji Muzeum w celu organizacji imprez, uroczystości oraz innych form niekolidujących z działalnością podstawową Muzeum,
d) wynajmu pokoi gościnnych.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie
na działalność statutową Muzeum.

§20

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz majątkowych upoważniony jest dyrektor Muzeum lub osoba przez niego upoważniona.


§21

Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Zarząd Powiatu w Kutnie.

VI. Przepisy końcowe

§22

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Powiatu w Kutnie na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.Opublikował: Marcin Wójkowski
Publikacja dnia: 15.03.2011
Podpisał: Marcin Wójkowski
Dokument z dnia: 29.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 049