Muzeum – Zamek w Oporowie

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo – Goście Muzeum – Zamek w Oporowie,
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1), zwane popularnie RODO.
W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych osób korzystających z
oferty Muzeum, pragniemy zapewnić, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu
o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi
przepisami RODO.
Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie
danych osobowych.
Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych
przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o
prawach podmiotów danych z tym związanych.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej.
Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych,
niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie,
przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie,
wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum – Zamek w Oporowie, Oporów
34, 99 – 322 Oporów.

Inspektorem ochrony danych w Muzeum – Zamek w Oporowie jest radca prawny Agnieszka
Ryczkowska – Przywoźny (e-mail: iod@zamekoporow.pl, tel.602 745 827).

Muzeum przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu,
zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne
przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych oraz różne okresy ich przechowywania.
Poniższe informacje mają zatem charakter ogólny, zaś w celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontakt z Muzeum osobiście w jej siedzibie, telefonicznie pod numerem
telefonu 24/285 91 22, pocztą tradycyjną na adres: Muzeum – Zamek w Oporowie, Oporów
34, 99 – 322 Oporów lub pocztą elektroniczną na adres: zamekoporow@poczta.onet.pl

Muzeum przetwarza zarówno dane osobowe pozwalające na identyfikacje danej osoby takie
jak np. imię i nazwisko, dane adresowe takie jak adres zamieszkania oraz ewentualnie dane
kontaktowe takie jak numer telefonu, adres e’mail. Muzeum nie przetwarza szczególnych
kategorii danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależności do związków zawodowych oraz
danych genetycznych i biometrycznych jak również danych dotyczących zdrowia,
seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby. Muzeum nie przetwarza również
danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkich w celach związanych z realizacją zadań
ustawowych i statutowych Muzeum, a w zależności od konkretnej sytuacji podstawę prawą
ich przetwarzania może stanowić:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego np. na
gromadzeniu i ochronie muzealiów oraz ich udostępniania zwiedzającym,
prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w postaci windykacji
należności.
c) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu
zawarcia lub wykonania umowy np. zakupu biletów wstępu, wynajmu pomieszczeń.
W pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) instytucje kontrolujące działalność Muzeum,
b) instytucje wymiaru sprawiedliwości (Sąd, Komornik),
c) kancelarie świadczące obsługę prawną Muzeum,
e) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy)

Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od podstawy prawnej i celu ich
przetwarzania. Muzeum dokłada wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki usuwać dane
osobowe, których cel przetwarzania ustał. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na
podstawie zgody będą usuwane niezwłocznie po cofnięciu zgody o ile nie będzie zachodziła
inna podstawa uzasadniająca dalsze przetwarzanie tych danych np. w postaci konieczności
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub też w celach archiwalnych.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z
prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;

Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Sprzeciw taki
składa się do administratora danych tj. Muzeum – Zamek w Oporowie.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez
profilowanie.