Image Alt

ODO

Ochrona Danych Osobowych

Muzeum - Zamek w Oporowie

Szanowni Państwo – Goście Muzeum – w Zameku w Oporowie, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1), zwane popularnie RODO. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych osób korzystających z oferty Muzeum, pragniemy zapewnić, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi przepisami RODO.

Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum – Zamek w Oporowie, Oporów 34, 99 – 322 Oporów.

Inspektorem ochrony danych w Muzeum – Zamek w Oporowie jest radca prawny Agnieszka Ryczkowska – Przywoźny (e-mail: iod@zamekoporow.pl, tel.602 745 827).

Muzeum przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych oraz różne okresy ich przechowywania. Poniższe informacje mają zatem charakter ogólny, zaś w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Muzeum osobiście w jej siedzibie, telefonicznie pod numerem telefonu 24/285 91 22, pocztą tradycyjną na adres: Muzeum – Zamek w Oporowie, Oporów 34, 99 – 322 Oporów lub pocztą elektroniczną na adres: zamekoporow@poczta.onet.pl

Muzeum przetwarza zarówno dane osobowe pozwalające na identyfikacje danej osoby takie jak np. imię i nazwisko, dane adresowe takie jak adres zamieszkania oraz ewentualnie dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres e-mail. Muzeum nie przetwarza szczególnych kategorii danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych i biometrycznych jak również danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej danej osoby. Muzeum nie przetwarza również danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Dane osobowe przetwarzane są przede wszystkich w celach związanych z realizacją zadań ustawowych i statutowych Muzeum, a w zależności od konkretnej sytuacji podstawę prawą ich przetwarzania może stanowić:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego np. na gromadzeniu i ochronie muzealiów oraz ich udostępniania zwiedzającym, prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. w postaci windykacji należności.
c) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, co oznacza, że dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy np. zakupu biletów wstępu, wynajmu pomieszczeń. W pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) instytucje kontrolujące działalność Muzeum,
b) instytucje wymiaru sprawiedliwości (Sąd, Komornik),
c) kancelarie świadczące obsługę prawną Muzeum,
e) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy)

Czas przechowywania Państwa danych osobowych zależy od podstawy prawnej i celu ich przetwarzania. Muzeum dokłada wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki usuwać dane osobowe, których cel przetwarzania ustał. Wszelkie dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą usuwane niezwłocznie po cofnięciu zgody o ile nie będzie zachodziła inna podstawa uzasadniająca dalsze przetwarzanie tych danych np. w postaci konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub też w celach archiwalnych. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z
  prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora;

Niezależnie od powyższych uprawnień przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Sprzeciw taki składa się do administratora danych tj. Muzeum – Zamek w Oporowie. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

  Pon. ‒ Niedz.: 10.00 ‒ 16.00
  kasa: 10.00 ‒ 16:30
  Sezon wiosenno-letni
  Pon. ‒ Niedz.: 10.00 ‒ 17.00
  kasa: 10:00-16:30

  Normalny: 20 zł
  Ulgowy: 15 zł

  Oporów 34, 99-322 Oporów
  tel.: 24 285 91 22

  Facebook
  Skip to content